ONTWERPVISIE SITE KASTEELDREEF BEERNEM

Project Beschrijving

Ontwerpvisie site ‘Hoornstraat-Kasteeldreef-Mexicostraat' te Beernem

Deze site is gelegen aan de noordelijke rand van de woonkern van de deelgemeente Beernem, en grenst in het oosten aan het landbouwlandschap. Op deze site zijn de volgende elementen aanwezig: een klooster met de voormalige kloostertuin (bestaande uit park, vijver en bos) gelegen in parkgebied, enkele woningen, een (uitdovend) bedrijvenpark voor KMO’s, een opslagplaats en een voormalig rusthuis gelegen in agrarisch gebied, en twee voormalige ontginningsvijvers met bestemming van ontginningsgebied met nabestemming recreatie. Vanuit de private sector zijn er enkele ruimteclaims op dit gebied, bv. naar verblijfsrecreatie en wonen. De gemeente wenst de site te herstructureren aan de hand van een langetermijnvisie en ontwerpend onderzoek. Deze visie dient een kader te scheppen waarbinnen de gemeente enerzijds acties kan genereren en ondernemen, en anderzijds de huidige ruimteclaims van de private eigenaars op een gestructureerde wijze en conform het GRS kan benaderen. In deze visie dienen de gemeentelijke plannen om een nieuwe (semi-publieke) functie te zoeken voor het klooster, en de kloostertuin en de omgeving van de vijvers om te vormen tot publieke park-, bos- en natuurfunctie met eventueel beperkte recreatieve mogelijkheden, geïntegreerd te worden. Deze visie zal als basis dienen voor de opmaak van een gemeentelijk RUP.

Project Details

Locatie: Beernem

Opdrachtgever: WVI & Gemeentebestuur Beernem

Samenwerking met VOLT Architecten, Gent & MAAT Ontwerpers, Gent

Datum realisatie
2010