ONTWERPVISIE SITE STATIONSPUT EERNEGEM

Project Beschrijving

Ontwerpvisie Stationsput Eernegem

De stationsput te Eernegem situeert zich ter hoogte van de kruising van de Stationsstraat (gewestweg) en de Groene 62, een provinciale fietsroute op de voormalige spoorwegbedding Oostende-Torhout. De site sluit aan bij het centrum Eernegem (markt op 1 km afstand) en het open landschap. Enkele elementen op de site getuigen nog van het stationsverleden, zoals een oud pompgebouwtje, het voormalige stationsplein (nu een omvangrijke parking), de versterkte (betonnen) wanden van de stationsput die dienst deed als waterreservoir voor stoomtreinen. Ondanks dat de ‘put’ niet echt een natuurlijk uitzicht heeft zijn in de directe omgeving natuurlijke elementen aanwezig. Op en rond de put zijn er recreatieve verenigingen actief (vissers, petanqueclub, (private) schuttertorens) met elk hun eigen lokalen. Tussen park en landschap ligt er nog een landelijke weg die twee huizen bediend, waarvan één in eigendom is van gemeente. Ter hoogte van de kruising van de Groene 62 met de Stationsstraat worden meergezinswoningen gebouwd. De gemeente wenst de site te herstructureren aan de hand van een langetermijnvisie en ontwerpend onderzoek en zicht te krijgen op de ontwikkelingsmogelijkheden als recreatieve (landschaps)parkzone, om zo een meerwaarde te creëren op lokaal en bovenlokaal niveau. Deze visie dient een kader te scheppen waarbinnen acties kunnen gegenereerd en ondernomen worden. In de visie dient de uitbouw van het recreatieve aandacht te krijgen (een fietsrustpunt met horeca en info, een park met stille/zachte recreatie,…), evenals de opwaardering van de aanwezige natuur- en landschapselementen (beek, kikkerpoelen, bomenrijen…), de uitbouw van educatieve projecten of thema’s (oorlogsverleden, milieu en natuur, spoorlijn), en het versterken van de beleving van de groene omgeving van op de Stationsstraat. Interessante aansluitingspunten in de onmiddellijke omgeving (omringende kasteeldomeinen, woningen… ) dienen hierin meegenomen te worden.

Project Details

Locatie: Eernegem

Opdrachtgever: WVI & Gemeentebestuur Eernegem

Samenwerking met VOLT Architecten, Gent & MAAT Ontwerpers, Gent

Datum realisatie
2010